METODICKÉ POKYNY a PRAVIDLA

INFORMACE K PROPLÁCENÍ JÍZDNÉHO

Jízdné na soutěže bude propláceno na základě aktuálního znění "Pravidel pro čerpání finančních prostředků na zabezpečení soutěží a přehlídek a jejich vyúčtování". Přidělené finanční prostředky budou použity na profinancování jízdného žáků-účastníků okresních a krajských kol soutěží a přehlídek při cestě na tyto soutěže a zpět v ceně jízdenky veřejným dopravním prostředkem.

Školy mohou žádat o proplacení jízdného žáků na základě vystavené jedné hromadné faktury za jízdné na jednotlivé soutěže. Statutární zástupce školy svým podpisem a razítkem stvrzuje soulad mezi výší jízdného dle účetnictví školy a výší fakturované částky, není třeba dále dokládat kopiemi prvotních dokladů. Povinnou přílohou faktury bude formulář Vyúčtování jízdného, který lze stáhnout níže nebo bude faktura obsahovat totožné náležitosti. Fakturu společně s přílohou je nutné zaslat nejpozději 15 dnů po ukončení soutěže na adresu Organizátora soutěže (POZOR! Adresa organizátora nemusí být totožná s adresou místa konání soutěže!). Faktura musí obsahovat všechny povinné náležitosti, hlavně správný a úplný název organizace plus IČ.  

 

PRÁVNÍ RÁMEC SOUTĚŽÍ
METODICKÉ POKYNY
NOVÉ - Organizační a finanční zabezpečení soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání v Pardubickém kraji (č. j. KrÚ 10358/2019)
PODMÍNKY PRO PŘIHLAŠOVÁNÍ A ÚČAST V SOUTĚŽÍCH A PŘEHLÍDKÁCH
Logo Pardubického kraje