DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ PRO ŽÁKY, RODIČE A ŠKOLY

Tento systém nezahrnuje všechny soutěže a přehlídky, kterých se žáci škol mohou účastnit. Evidence v této databázi se týká pouze soutěží, které jsou financovány z dotace MŠMT v rámci rozvojového programu podpora soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání a z rozpočtu Pardubického kraje. Sportovní a umělecké soutěže uvedené v databázi jsou evidovány pro administraci nákladů a celkových přehledů okresních a krajských kol soutěží.   

1. Účast žáků v soutěži je dobrovolná a je podmíněna včasnou registrací a dosažením takového umístění a bodového zisku v nižším kole, které umožňuje postup do vyššího kola soutěže.

2. Přihlašování žáků do předmětových soutěží typu A se uskutečňuje prostřednictvím tohoto elektronického systému. (Výjimky: Matematický klokan a Přírodovědný klokan - tyto soutěže nemají postupová kola; Středoškolská odborná činnost - registrace na www.soc.cz; Astronomická olympiáda - dle pokynů organizátora ústředního kola).

3. Od školního roku 2015/2016 není jiný než ELEKTRONICKÝ způsob registrace žáků akceptován (u předmětových soutěží).

4. Zodpovědným za uskutečnění školního kola soutěže je ředitel, který pověřuje učitele zabezpečením soutěže. Je nutné řídit se platnými organizačními řády a propozicemi dané soutěže!

5. Žáka není možné zařadit přímo do vyššího soutěžního kola (registrovat žáka = založit školní kolo). 

6. Škola odpovídá za správnost a pravdivost údajů zavedených do systémuNeuvedením správných údajů při registraci školního kola a soutěžících se přihlašující vystavuje nebezpečí diskvalifikace či vystavení diplomu s chybnými údaji. Oragnizátor vyššího postupového kola neodpovídá za případné vzniklé ztráty (např. zbytečným příjezdem registrovaného na soutěž neodpovídající kategorie), které byly způsobeny nedodržením tohoto ustanovení.

7. Účastí v soutěži žák, resp. jeho zákonný zástupce, souhlasí s podmínkami organizačního řádu soutěže a zavazuje se jimi řídit a dále souhlasí:

a) pro potřeby organizačního zajištění soutěže s uvedením jména, příjmení, roku narození, adresy bydliště, kontaktu, názvu a adresy navštěvované školy,

b) s uvedením jména, příjmení, umístění, názvu a adresy navštěvované školy ve zveřejněných výsledkových listinách,

c) s používáním fotodokumentace, video a audio záznamů ze soutěže.

Logo Pardubického kraje